NEWS

Transnational Workshop on SEMS and Smart Grids

https://ithaca.ece.uowm.gr/jaunty_multiplier_event/

Given the situation by spreading it on COVID-19 and related  restrictions, the  event will be held online on Wednesday, 1 of December  2021 from 10:00 CET to 13:40 CET  in Zoom *https://us06web.zoom.us/j/83531632553**


Second plenary project meeting

The Second plenary project meeting will take place on Thursday, September 23rd, 2021. Given the situation by spreading it on COVID-19 and related travel restrictions, the meeting will be held blended (physically and online in Zoom – https://zoom.us/j/93354165044?pwd=VndaVkY5MXhUS0srUkdlc3ErWmhDZz09


Events: C1: SP-HE-IST & C2: SP-HE-IPL

1st pilot lecture on “Introduction to the Internet of Things (IoT) and Smart Devices” will take place online from Monday, September 20th 2021 – till Friday, September 24th 2021at University of Western Macedonia, Department of Electrical and Computer Engineering
Karamanli & Ligeris, Kozani, Greece 50100


КРАТКОСРОЧНА МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧАЕМИ (ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ) ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД 2, проект № 2020-1-BG01-KA203-079237
Joint undergAduate coursers for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY)

Екипът на проект  № 2020-1-BG01-KA203-079237 (JAUNTY)  уведомява студентите и преподавателите, които ще присъстват на пилотните лекции за курса  „Въведение в Интернет на нещата (IoT) и интелигентни устройства“,  че лекциите ще се проведат онлайн  в периода

20-24 септември 2021

Предварителна информация за лекциите може да получите на:

https://www.jaunty.eu/
https://www.jaunty.eu/useful-links/

За справки:  
Веселина Добрева, ТУ-София, сектор „Международна интеграция“,  „Еразъм+“,
бл.1, ет.2, ст. 1255, тел. : 029652655, email: vdobreva@tu-sofia.bg


О Б Я В А
ЗА УЧАСТИЕ В КРАТКОСРОЧНА МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧАЕМИ (ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ) ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД 2, проект № 2020-1-BG01-KA203-079237
Joint undergAduate coursers for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY)

Настоящата обява е покана за участие в краткосрочна мобилност (интензивна програма за обучение) на студенти от Технически Университет-София в дейности, заложени в проект
№ 2020-1-BG01-KA203-079237(JAUNTY)

Описание: Пилотни лекции за курса „Въведение в Интернет на нещата (IoT) и интелигентни устройства“, разработени в контекста на „Academic Curriculum on Smart Energy Management Systems“. По време на тази дейност избрани глави от курса ще бъдат тествани за тяхната ефективност и стабилност в 5 лекции, изнесени пред студенти. Тази дейност има за цел да предостави първа обратна връзка относно разработената учебна програма, приложената методология и отговаря ли на образователните потребности на студентите.
Водеща организация: University of Western Macedonia
Местоположение: Козани, Гърция
Продължителност: 5 дни
Дата: септември 2021
Размер на финансирането: 470.00 € (четиристотин и седемдесет евро) на участник.
Данни за проекта:
Web site: https://www.jaunty.eu/
Изисквания към кандидатите:

  • Да са в процес на обучение в Технически университет-София.
  • Да са с успех не по-нисък от „добър“.
  • Владеещи английски език.

В срок до 12 юли 2021 кандидатите трябва да подадат следните документи в сектор „Международна интеграция“, програма „Еразъм+“, бл. 1, ст. 1255, ет.2:

  1. Заявление за участие в конкурса.
  2. Уверение за студентско състояние.

За справки:
Веселина Добрева, сектор „Международна интеграция“,
„Еразъм+“, бл.1, ет.2, ст. 1255, тел. : 029652655, email: vdobreva@tu-sofia.bg