NEWS

TRANSNATIONAL WORKSHOP FOR JAUNTY OVERALL EVALUATION

The  event will be held  on Thursday, 24 of August  2023 from 09:30  to 13:00 at Technical University of Sofia, Univ. building № 2, 8 „St. Kliment Ohridski“ Blvd. Sofia 1000

https://library.tu-sofia.bg/university/12

Agenda:


Fourth Plenary Project Meeting
(Project close-out meeting)

The Fourth plenary project meeting will take place on Thrusday, August 24th, 2023

The meeting will be held physically and online  in Zoom (for those who cannot attend physically) – https://us05web.zoom.us/j/82797253493?pwd=oSPb95tn8WaAts5KytsZFsrEHjalgo.1

Agenda:


Events: C5: SP-HE-IST & C6: SP-HE-IPL

Pilot laboratory exercises for the courses “Introduction to the Internet of Things (IoT) and Smart Devices” and “Energy consumption monitoring with energy meters and security aspects” will take place online from Monday, August 21st 2023 till  Friday, August 25th 2023 at Technical University of Sofia

Univ. building № 1 & 2, Laboratory 1312, 8 „St. Kliment Ohridski“ Blvd. Sofia 1000.

https://library.tu-sofia.bg/university/12

Agenda:


Events: C3: SP-HE-IST & C4: SP-HE-IPL

2nd pilot lecture on “Smart Energy Management Systems”  will take place from Monday, September 26th 2022  till Friday, September 30th 2022 at Cyprus University of Cyprus (NEW CAMPUS),  Panepistimiou ave 1, Nicosia, Cyprus

Agenda:


Third plenary project meeting

The Third plenary project meeting will take place on Monday, September 26th, 2022

The meeting will be held physically and online  in Zoom (for those who cannot attend physically) – https://us05web.zoom.us/j/89460646388?pwd=ekRDczNjNlEzdURFanIyVFNSd0todz09

Agenda:


JAUNTY Open Day

The  event will be held  on Tuesday, 27 of September  2022 from 13:00  to 17:15  at University of Cyprus (NEW CAMPUS), Department of Electrical and Computer Engineering, Panepistimiou Ave 1, Nicosia, Cyprus, ROOM:  LRC014 – University Library building.

Agenda:


The  JAUNTY virtual learning environment (VLE), as prepared by IHU is deployed and running at: https://jaunty.cs.ihu.gr/   


О Б Я В А
ЗА УЧАСТИЕ В КРАТКОСРОЧНА МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧАЕМИ (ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ) ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД 2, проект № 2020-1-BG01-KA203-079237
Joint undergAduate coursers for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY)

Настоящата обява е покана за участие в краткосрочна мобилност (интензивна програма за обучение) на студенти от Технически Университет-София в дейности, заложени в проект
№ 2020-1-BG01-KA203-079237(JAUNTY)

Описание: Комплект пилотни лекции за курса “Интелигентни системи за управление на енергията” (Smart Energy Management Systems). Избрани глави от курса ще бъдат тествани за тяхната ефективност и надеждност в 5 лекции, които ще бъдат изнесени на студентите. Тази дейност има за цел да предостави ценна обратна връзка относно разработената учебна програма, както и разработената онлайн платформа и дали те могат да отговорят на образователните нужди на студентите.
Водеща организация: University of Cyprus
Местоположение: Никозия, Кипър
Продължителност: 5 дни
Дата: 26 – 30 септември 2022
Размер на финансирането: 565.00 €  (петстотин шейсет и пет) на участник.
Данни за проекта:
Web site: https://www.jaunty.eu/
Изисквания към кандидатите:

  • Да са в процес на обучение в Технически университет-София.
  • Да са с успех не по-нисък от „добър“.
  • Владеещи английски език.

В срок до 10 септември 2022 кандидатите трябва да подадат следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурса.
  2. Уверение за студентско състояние.

За справки:
Веселина Добрева, сектор „Международна интеграция“, „Еразъм+“, тел.: 0895590547, email: vdobreva@tu-sofia.bg
Марияна Маноева, ФЕТТ, тел.: 029652056, manoeva@tu-sofia.bg


Transnational Workshop on SEMS and Smart Grids

https://ithaca.ece.uowm.gr/jaunty_multiplier_event/

Given the situation by spreading it on COVID-19 and related  restrictions, the  event will be held online on Wednesday, 1 of December  2021 from 10:00 CET to 13:40 CET  in Zoom *https://us06web.zoom.us/j/83531632553**


Second plenary project meeting

The Second plenary project meeting will take place on Thursday, September 23rd, 2021. Given the situation by spreading it on COVID-19 and related travel restrictions, the meeting will be held blended (physically and online in Zoom – https://zoom.us/j/93354165044?pwd=VndaVkY5MXhUS0srUkdlc3ErWmhDZz09


Events: C1: SP-HE-IST & C2: SP-HE-IPL

1st pilot lecture on “Introduction to the Internet of Things (IoT) and Smart Devices” will take place online from Monday, September 20th 2021 – till Friday, September 24th 2021at University of Western Macedonia, Department of Electrical and Computer Engineering
Karamanli & Ligeris, Kozani, Greece 50100


КРАТКОСРОЧНА МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧАЕМИ (ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ) ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД 2, проект № 2020-1-BG01-KA203-079237
Joint undergAduate coursers for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY)

Екипът на проект  № 2020-1-BG01-KA203-079237 (JAUNTY)  уведомява студентите и преподавателите, които ще присъстват на пилотните лекции за курса  „Въведение в Интернет на нещата (IoT) и интелигентни устройства“,  че лекциите ще се проведат онлайн  в периода

20-24 септември 2021

Предварителна информация за лекциите може да получите на:

https://www.jaunty.eu/
https://www.jaunty.eu/useful-links/

За справки:  
Веселина Добрева, ТУ-София, сектор „Международна интеграция“,  „Еразъм+“,
бл.1, ет.2, ст. 1255, тел. : 029652655, email: vdobreva@tu-sofia.bg


О Б Я В А
ЗА УЧАСТИЕ В КРАТКОСРОЧНА МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧАЕМИ (ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ) ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД 2, проект № 2020-1-BG01-KA203-079237
Joint undergAduate coursers for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY)

Настоящата обява е покана за участие в краткосрочна мобилност (интензивна програма за обучение) на студенти от Технически Университет-София в дейности, заложени в проект
№ 2020-1-BG01-KA203-079237(JAUNTY)

Описание: Пилотни лекции за курса „Въведение в Интернет на нещата (IoT) и интелигентни устройства“, разработени в контекста на „Academic Curriculum on Smart Energy Management Systems“. По време на тази дейност избрани глави от курса ще бъдат тествани за тяхната ефективност и стабилност в 5 лекции, изнесени пред студенти. Тази дейност има за цел да предостави първа обратна връзка относно разработената учебна програма, приложената методология и отговаря ли на образователните потребности на студентите.
Водеща организация: University of Western Macedonia
Местоположение: Козани, Гърция
Продължителност: 5 дни
Дата: септември 2021
Размер на финансирането: 470.00 € (четиристотин и седемдесет евро) на участник.
Данни за проекта:
Web site: https://www.jaunty.eu/
Изисквания към кандидатите:

  • Да са в процес на обучение в Технически университет-София.
  • Да са с успех не по-нисък от „добър“.
  • Владеещи английски език.

В срок до 12 юли 2021 кандидатите трябва да подадат следните документи в сектор „Международна интеграция“, програма „Еразъм+“, бл. 1, ст. 1255, ет.2:

  1. Заявление за участие в конкурса.
  2. Уверение за студентско състояние.

За справки:
Веселина Добрева, сектор „Международна интеграция“,
„Еразъм+“, бл.1, ет.2, ст. 1255, тел. : 029652655, email: vdobreva@tu-sofia.bg